Ταχυδρομική διεύθυνση

PRODECO Ltd
Μιχαλακοπούλου 163
115 27 Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 210 7484001 

Ε-mail: 

real@prodeco.gr

Fax

+30 210 748.4004